Festivâls PULKÂ EIMU PULKÂ TEKU
 Svçtki Pulkâ eimu, pulkâ teku notiks 2000. gada 29. jûnijâ - 2. jûlijâ Rîgâ,
vada Ernests Spîès, tel. 7222976.


Novadu sarîkojumu kalendârs

Teòa diena Valkâ, 16. janvârî

Novadu sarîkojumu tapðanu citos novados vada novadu koordinatori:
Lejaskurzemç - Daris Jansons tel. 34-46420, O., T., C. 9.00 -13.00;
Augðkurzemç - Inâra Salava, tel. d. 36-24467, 36-24604, m. 36-62537;
Saldû - Inese Gulbe, tel. d. 38-22115, m. 38-65366;
Tâlajâ Gaujmalâ - Skaidra Smeltere, tel. d. 47-24038;
Tâlavâ - Irçna Sliðâne; tel. D. 4575644, m 4575648
Viduskursâ - Ina Celitâne, tel. d. 33-22544, fax 3533067; m. 33-24226.
Vidzemes augstienç - Aivars Zariòð, tel. d. 48-22755; m 48-22755, e-pasts: azarins@lanet.lv
Sçlijâ - Vita Talla, Zemgalç - Inta Jansone,
Ziemeïlatgalç - Ingrîda Grudule, tel. d. 48-36444, m. 48-36660.KULTÛRAS AKTIVITÂTES

Projekts Latvijas Lielais bçrnu budçïu gâjiens


 Lappusi sagatavoja Elîna Kûla-Braþe, informâciju par folkloras sarîkojumiem vari sûtît: kula@lanet.lv

LU Etniskâs kultûras centrs